از لحاظ استاندارد و عمل کرد درب اتوماتیک برای کاربران | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

از نظر امنیتی استفاده از اینگونه دربهای اتوماتیک به صورت استاندارد وتا حد بسیار زیادی در برابر فشار دست مقاومت نموده و در صورت وجود مانع و یا افراد ناتوان و یا سالخورده و کودکان را متوجه میشوند و تمامی دربهای اتوماتیک در روی فریم ها چشمی های مخصوصی تعبیه شده است که از برخورد ناگهانی جلوگیری می نماید و کنترل باکس هوشمند این دربها بسیار سریع عمل کرد معکوس را انجام میدهد.نظر امنیتی استفاده از اینگونه دربهای اتوماتیک به صورت استاندارد وتا حد بسیار زیادی در برابر فشار دست مقاومت نموده و در صورت وجود مانع و یا افراد ناتوان و یا سالخورده و کودکان را متوجه میشوند و تمامی دربهای اتوماتیک در روی فریم ها چشمی های مخصوصی تعبیه شده است که از برخورد ناگهانی جلوگیری می نماید و کنترل باکس هوشمند این دربها بسیار سریع عمل کرد معکوس را انجام میدهد.