درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

انواع مختلف دستگاههای درب اتوماتیک زومر آلمان
۱ – دستگاه درب اتوماتیک مدلtwist 200 : این دستگاه قابلیت نصب بر روی درب ها یی تا لنگه ایی ۳۰۰ کیلوگرم و با طول ۲٫۵ متر برای درب های تک لنگه یا دولنگه را دارد . برق مصرفی این دستگاه ۲۴ ولت می باشد و زاویه باز شدن درب تا ۱۲۰ درجه می باشد و دستگاه دارای کلید خلاص کن دستی جهت مواقع اضطراری یا قطعی برق را دارد . حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا و یکنواخت می باشد .
۲ – دستگاه درب اتوماتیک مدل twist 200 EL : این دستگاه قابلیت نصب بر روی درب های تک لنگه سبک وزن تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم با طول ۳ متر را دارد . برق مصرفی دستگاه ۲۴ ولت می باشد و زاویه باز شدن درب تا ۱۶۰ درجه می باشد و دستگاه دارای کلید خلاص کن دستی جهت مواقع اضطراری یا قطعی برق را دارد. حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا ویکنواخت می باشد .
۳– دستگاه درب بازکن مدل twist 500 : این دستگاه قابلیت نصب بر روی درب هاییتا لنگه ایی ۱۰۰۰-۵۰۰ کیلوگرم و با طول ۵-۲٫۵ متر را دارد. برق مصرفی دستگاه ۲۴ ولت می باشد و زاویه باز شدن درب تا ۱۴۰ درجه می باشد و دستگاه دارای کلید خلاص کن دستی جهت مواقع اضطراری یا قطعی برق را دارد. حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا و یکنواخت می باشد .
۴ – دستگاهدرببازکن مدلtwist 350 :این دستگاه قابلیت نصب برروی دربهایی ( تک لنگه یا دولنگه )تالنگهایی ۳۵۰ کیلو گرم و با طول ۳٫۵ متربرای درب های تک لنگه یا دولنگه را دارد . برق مصرفی دستگاه ۲۴ ولت می باشد . و زاویه باز شدن درب تا ۱۳۵ درجه می باشد . و دستگاه دارای کلید خلاص کن دستی جهت مواقع اضطراری یا قطعی برق را دارد. حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا و یکنواخت می باشد.
۵– دستگاه درب بازکن ریلی مدل ماراتن SL 1100 : این دستگاه قابلیت نصب برروی دربهایی تالنگهایی۶۰۰ کیلوگرم و با طول ۵ متر را دارد . برق مصرفی دستگاه ۲۴ ولت می باشد . دستگاه دارای کلید خلاص کن دستی جهت مواقع اضطراری یاقطعی برق را دارد . حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا و یکنواخت می باشد..
۶ – دستگاهدرببازکنریلی مدلSM40 : این دستگاه قابلیت نصب برروی دربهایی تالنگهایی۱۰۰۰- ۶۰۰ کیلوگرم را دارد . برق مصرفی دستگاه ۲۴ ولت میباشد . دستگاه دارای کلیدخلاص کن دستی جهت مواقع اضطراریی اقطعی برق را دارد. حرکت دستگاه به صورت کاملا بی صدا و یکنواخت می باشد..