درب اتوماتیک مثلثی | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,
doorasa

doorasa

درب اتوماتیک مثلثی مکانیزمی به مانند درب اتوماتیک اسلایدینگ دارامی باشد و از اپراتورهای اسلایدینگ استفاده می شود ولی متعلقات مکانیکی این اپراتور و ریل سیستم بمانند یک عدد ۸ فارسی برهم عمود میباشد و زاویه هندسی را ایجاد می کنند،در این سیستم ۲ لت ثابت و ۲ لت متحرک می باشد که جهت دهنه های خاص تولید می گردد و لتهای متحرک قائم برهم حرکت می کند جهت بازشو بیشتر ،درب مثلثی را بصورتی دیگر هم توصیف می شود ۲ عدد درب اسلایدینگ تک لت که به صورت قائم نصب می گردد ولی عامل متحرک این ۲ درب اتوماتیک با یک اپراتور می باشد که بوسیله تسمه مخصوص و هرزگردها به موتور وصل میگردد نمای از درب اتوماتیک مثلثی بپیوست تقدیم می گردد.

مثلثی