درب های اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

درب های اتوماتیک

بیش از یک دهه ازعمومیت یافتن استفاده ازدرب های اتوماتیک درساختمان های ایران می گذرد ودرب های اتوماتیک که بیش از شصت سال قبل هنگام ورود به این کشور در زمره کالاها و محصولات بسیار تجملی محسوب می گردید, امروزه جزوضروری کوچکترین پروژه های ساختمانی پروژه های ساختمانی قلمداد می شود.براساس شنیده های نگارنده ازیکی ازبنیانگذاران شرکتی سوئیسی اولین درب اتوماتیک شیشه ای بیش ازشصت سال قبل درتهران و در یکی ازکاخ های شاه نصب گردید و بعدها به تدریج بهره گیری ازاین درب ها دراماکن خاص و به صورت بسیار محدود آغازگردید و به تدریج در سالهای قبل از آغاز انقلاب مردم دربرخی اماکن عمومی نظیرمراکزخرید وبرخی فرودگاه ها به تدریج شاهد پدیده ای به نام درب اتوماتیک بودند.امروزه این صنعت با گردش چندده میلیاردی خود یکی ازبخش های روبه رشددربخش ساختمان است آهنگ رشداین صنعت هرچند با توجه به رکود بازار ساخت سازو ومسکن درکشوربه کندی گرائید ,ولی کماکان در حال گسترش و بهبود جایگاه خود درکل صنعت ساختمان کشورمی باشد.همان طوری که می دانیم درب های اتوماتیک دریک تقسیم بندی کلی در۲ بخش عمده درب های اتوماتیک پارکینگی مسکونی ودرب های شیشه ای مخصوص عابرین قابل تفکیک است.
اگر زمانی چند شرکت خاص با اخذ نمایندگی از شرکتهای اروپایی در این صنعت ابراز وجود می کردند,امروزه علاوه برکشورهای آلمان وسوئیس که پیشرو حضوردراین بازار بودند ایتالیایی ها نیز دربخش درب های پارکینگی دارای سهم بسیارعمده ای هستند و اسپانیا وسوئد نیزدرحال آزمودن شانس خود برای افزایش سهم خوددربازار درب های اتوماتیک شیشه ای می باشند. پول بیشتری برای محصولات آنها بپردازند و با موضع یابی و موضع سازی در بازار سعی در جذب مشتریان کیفیت گرا دارند. شاه بیت تبلیغاتی آنها نیزداد سخن اندرمحاسن کالاهایبا کیفیت ومذمت کالاهای ارزان و بی کیفیت است, ولی هرچه که هست جنگ قیمت به شدت غالب است و حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بسیارسخت وپرهزینه به نظرمی رسد.رویکرد دوم این است که برخی از شرکت های اروپایی به سرعت در حال راه اندازی سایت ها و کارخانه های خوددر شهرک های صنعتی چین هستند که امیدوارند که با بهره گیری از نیروی کاری ارزان و با اعمال سیستم مدیریت کیفیت خود محصولاتی با همان کیفیت ولی با قیمتی پایین ترتولید می کنند تاقادرباشندسهم بازارخود را حفظ کنند و هر روز ناچاربه عقب نشینی ازبخشی ازبازارنباشند.
کشورهای اروپایی علاوه بر به کارگیری۲راهکارفوق برای مصون ماندن از رقابت های ویرانگر شرکت های چینی,اقدام به وضع استانداردهای سخت گیرانه برمحصولات درب های اتوماتیک برای ورود به بازارهای خود میکنند.این کشورها با تدوین استانداردهای جدید وبارکد و استانداردهای موجود امیدوارند بتوانند سد محکمی برای ورودمحصولات درب های اتوماتیک چینی به کشورهای خود ایجاد نمایند.اخیرادرکشورما نیزدربرخی مبادی ورودی بردارا بودن این استانداردها درکالاها ومحصولات تاکید گردیده که بر اساس آخرین شنیده های نگارنده برخی ازکالاهایی که توسط همکاران ازکشورچین و حتی برخی کشورهای درجه ۲ اروپایی واردگردیده و به دلیل عدم برخورداری ازاین استانداردها چندین ماه است که درحالت بلا تکلیفی به سرمی برد.به هرحال تا زمانی که شرکت های چینی وشرکای ایرانی راهکارهای مناسب را برای دورزدن این قوانین و استانداردها بیابند به نظرمی رسد ایام سختی در انتظار واردکنندگان کالاها ومحصولات چینی درب اتوماتیک خواهد بود. همه ما می دانیم استانداردها برای حمایت ازحقوق مصرف کنندگان وبالا بردن سطح ایمنی آسایش ورفاه مصرف کنندگان وضع می گردد ولی به نظرمی رسد اجرای این استانداردها درکشور ما نیازمند انجام تمهیداتی درمراحل قبلی و بعد از ورود محصولات درب اتوماتیک به کشور است.به هرحال امروزدرفقدان یک اتحادیه یا انجمن صنفی قدرتمند ودربحبوحه فعالیت جزیره ای شرکتهای فعال دراین عرصه هزینه مضاعفی برشرکتها,مشتریان وبرکل بدنه این صنعت تحمیل می گردد که یکی ازعوامل اصلی بازدارنده رشد وشکوفایی بیش ازپیش این صنعت است. امیداست شاغلین این صنعت فرصت گردهمایی سالیانه نمایشگاه ساختمان را که درمرداد ماه هرسال فراهم می گردد غنیمت شمرند با احترام به خود و سایرهمکاران خود قدم های اول را در جهت ایجاد یک تشکل صنفی قدرتمند بردارند, تشکلی که مطا لبات فراوانی ازآن وجود دارد.
ازجمله:ایجاد نظم,دفاع از حقوق شاغلین این صنعت درقبال برخی بخشهای دولتی که با انتظارات حداکثری عرصه را روزبه روزبرشاغلین این صنعت ها تنگ ترنموده اند,تنظیم منشور حقوق مشتریان ومکلف نمودن شرکت های عضو به رعایت دقیق آن و….سیاهه ای که خود شما نیز می توانید چیزهای زیادی بر آن بیفزایید.